Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Het zwart Schiedam

Een kijkjen in Uw Oud Schiedam.
Och, wil het niet gansch vergeten!
Gij hebt er toch zeker ook menig uur
Van echt geluk gesleten.

Een onafboenbre roetkorst kleeft
(Dat 's waar) er aan iederen gevel,
En over havens en straten hangt
Er een eeuwige steenkolennevel.

Ook zou alleen een verkouden mensch
Op zijn eerewoord durven ontkennen,
Dat het makkelijk valt, om aan den geur
Van deze stad te wennen.

Hier mengt de gist haar zoetigen walm
Met zure spoelingdampen,
Wijl mestossenstal en beschadigde gerst
Om den prijs van Uw reukorgaan kampen.

En voeg daar nu de wasems bij
Die er onophoudelijk stijgen
Uit glasblazerij en kaarsenfabriek
Dan  - zoudt ge er genoeg haast van krijgen.

Gelukkig maar,  dat de boventoon
In het koor van al deze st...ken
Toch altoos blijft en blijven zal
Aan den edelsten aller dranken.

Den drank,  die van ons Hollandsch volk
Het nakroost van stoere reuzen ,
Nog eenmaal, zegt men, een bende maakt
Van louter jeneverneuzen.

Doch,  zoo er dus wel dit en dat
Op haar viel af te dingen,
Voor u toch knoopen zich aan Schiedam
Ook schoone herinneringen.

Ik meen, gij vondt er nu en dan
Wel uren en wel menschen,
Die gij bij poozen van heeler hart
Terug zoudt kunnen wenschen

In ieder geval (daar sta ik voor in)
Schuilt er tusschen de branderijen
Nog meer dan eentje, die er U
Terugwenscht tusschenbeien.

Zij gunnen U de weelde wel
Van het frissche buitenleven,
Doch hadden met dat al toch liefst,
Dat gij onder hen waart gebleven.

En ging dat niet langer, in vredesnaam!
Ze willen dan maar denken,
Dat gij hun in Uw binnenste soms
Nog een vriendelijken groet blijft schenken.

Zoo'n groet ook vraagt, zoo vaak Uw oog
Weer eens rust op dit stadsgezichtje,
Voor hem en zijn huis in het zwart Schiedam
De maker van dit dichtje.

Sept. 1880

Piet Paaltjens. 1835 - 1894
Bron: Ter gelegenheid van.... Uitgeverij BZZTôH. 1981
Bezorgd door Rob Nieuwenhuys.